Informacja o L sesji Rady Miejskiej

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 25 listopada 2022 r. (piątek) zwołuję sesję Nr L Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 13:30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku - projekt Nr L/286/2022,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Szydłów - projekt Nr L/287/2022,
- obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 r. - projekt Nr L/288/2022,
- ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców - projekt Nr L/289/2022,
- odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Szydłów - projekt Nr L/290/2022,
- powołania Skarbnika Miasta i Gminy Szydłów - projekt Nr L/291/2022.
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza