Informacja o LIII sesji Rady Miejskiej

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 18 stycznia 2023 r. (środę) zwołuję sesję Nr LIII Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 9:30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie między sesjami RM.
6. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2023 - 2033 - projekt Nr LIII/301/2023,
- uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2023 rok - projekt Nr LIII/302/2023,
- zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej w Szydłowie na rok 2023 - projekt Nr LIII/303/2023,
- wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych, których zarządcą jest Gmina Szydłów - projekt Nr LIII/304/2023,
- ustalenia szczegółowych zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy Szydłów, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Szydłów - projekt Nr LIII/305/2023.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza