Informacja o LIV sesji Rady Miejskiej

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Miasta i Gminy Szydłów, na dzień 27 stycznia 2023 r. (piątek) zwołuję sesję Nr LIV Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Początek obrad sesji o godz. 14:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji RM.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2023 - 2033 - projekt Nr LIV/307/2023,
- zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2023 rok - projekt Nr LIV/308/2023,
- zmiany Uchwały Nr XXVI/ 156/ 2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szydłów - projekt Nr LIV/309/2023,
- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników instalacji przydomowych - projekt Nr LIV/310/2023,
- uchwalenia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 - projekt Nr LIV/311/2023,
- przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratury Rejonowej w Staszowie na Uchwałę Nr XLII/246/2022 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłów na 2022 rok” - projekt Nr LIV/312/2023,
- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - projekt Nr LIV/313/2023,
- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - projekt Nr LIV/314/2023.
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Szydłowie
(-) Katarzyna Skuza