Informacja o XLII sesji Rady Gminy Szydłów i komisjach

Na podstawie § 24 Statutu Gminy Szydłów, na dzień 29 listopada 2017 r. (środa) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Szydłów, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie. Początek obrad sesji o godz. 8:30.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami RG.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/ 2017.
7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2017-2025,
- zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
- wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIV/ 214/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawowej im. Jana Kaczorowskiego w Szydłowie,
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Solcu Starym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Solcu Starym,
- wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIII/ 200/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania pod nazwą - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0037T Szydłów - Pieczonogi od km 0+010 do km 0+886 dł. 876 m,
- wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIII/ 201/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt.: „Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00”,
- wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXXIV/ 206/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na
realizację zadania pod nazwą - remont odcinka drogi powiatowej nr 0039T Gacki - Dobrów od km 1+128 do km 2+165,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Remont odcinka drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny - Szydłów - Kotuszów od km 3+912 do km 4+427”,
- wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność gminy Szydłów,
- przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szydłów - aktualizacja”,
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szydłów na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,
- szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Szydłów,
- wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Szydłów,
- wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XXIV/ 143/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu na
realizację zadania pod nazwą - zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże - Potok na odcinku Potok - Brzeziny dł. 2.245 mb.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
(-) Jerzy Klamczyński

Uwaga!
W dniu 23 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Szydłowie odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji RG, którego przedmiotem obrad będą sprawy objęte porządkiem obrad XLII sesji Rady Gminy Szydłów.