Informacja o XXXVIII sesji Rady Gminy Szydłów

Na podstawie § 24 Statutu Gminy Szydłów, na dzień 6 września 2017 r. (środa) zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Szydłów, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szydłowie. Początek obrad sesji o godz. 800.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie między sesjami RG.
6. Informacja Wójta Gminy Szydłów na temat przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Szydłów konsultacji dotyczących wniosku o nadanie miejscowości Szydłów statusu miasta.
7. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2017 - 2025,
- zmian w budżecie gminy na 2017 r.,
- zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
- uchwalenia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szydłów w latach 2017-2021.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.