Informacja podsumowująca przebieg badania ankietowego

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEBIEG BADANIA ANKIETOWEGO
REWITALIZACJA W GMINIE SZYDŁÓW

W związku z przystąpieniem przez Gminę Szydłów do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023 w dniach od 27 października 2016 r. do 16 listopada 2016 r. przeprowadzone zostało badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych problemów i zjawisk kryzysowych oraz potrzeb i oczekiwanych działań, w związku z planowanym procesem rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, obejmującym swoim zasięgiem zamieszkałe części sołectw Szydłów, Gacki i Grabki Duże.

Formularz ankiety zawierał pytania dotyczące oceny sytuacji w gminie w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Pytania miały charakter zamknięty z możliwością wyboru jednej lub kilku podanych odpowiedzi. Dodatkowo zamieszczone zostało jedno pytanie otwarte dotyczące innych sugestii i uwag interesariuszy związanych z planowaną rewitalizacją.

W badaniu ankietowym udział wzięło łącznie 19 osób. Wśród najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców propozycji czy sugestii są m.in.: pozyskanie inwestorów zewnętrznych, stworzenie i/lub rozszerzenie bazy sportowej, poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych, stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystycznej i rekreacyjnej oraz rozwój mikro
i małej przedsiębiorczości. Szczegółowe zestawienie wyników przeprowadzonej ankiety dostępne jest w załączniku „Wyniki badania ankietowego – Gmina Szydłów” oraz pod poniższym adresem internetowym:

https://www.interankiety.pl/interwyniki/1GK91RLJ

Wyniki przeprowadzonej ankiety zostaną uwzględnione w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023.

Wójt Gminy Szydłów
/-/ Jan Klamczyński

Logotypy