Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania
wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Szydłów dnia 28.02.2017 r. wystąpił o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023 przez:
1. Zarząd Powiatu w Staszowie – w zakresie zgodności ze strategią rozwoju powiatu,
2. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego – w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa,
3. Wojewodę Świętokrzyskiego – w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu publicznego określonego w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
4. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej (Placówka Straży Granicznej w Kielcach) – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności,
5. Agencję Wywiadu – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności,
6. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności,
7. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Delegatura ABW w Radomiu) – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności,
8. Komendę Powiatową Policji w Staszowie – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności,
9. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie – w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
10. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
11. Gminną Komisję Architektoniczno-Urbanistyczną,
12. Operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych (Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urząd Gminy Szydłów, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Busko, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu, Orange Polska S.A., Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (Oddział Rejonowy w Busku-Zdroju), Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach),
13. Komitet Rewitalizacji,
14. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – w zakresie form ochrony przyrody,
15. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – w zakresie form ochrony zabytków,
16. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (RDLP Radom, Nadleśnictwo Chmielnik, Nadleśnictwo Staszów, Nadleśnictwo Łagów) – w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie tego Gospodarstwa.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, Wójt Gminy Szydłów wyznaczył 14-dniowy termin przedstawienia opinii, licząc od dnia doręczenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023.

W wyznaczonym terminie wpłynęły opinie:
1. Zarządu Powiatu w Staszowie – opinia pozytywna bez uwag z dnia 09.03.2017 r. (Pr.0124.4.11.2017.II),
2. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – opinia pozytywna bez uwag z dnia 17.03.2017 r. (uchwała nr 2413/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia
15 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023”),
3. Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej – opinia pozytywna bez uwag z dnia 14.03.2017 r. (znak: Nw – AG/2258/17),
4. Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach – opinia pozytywna bez uwag z dnia 02.03.2017 r. (znak: 758/17) ,
5. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Delegatura ABW w Radomiu) – opinia pozytywna bez uwag z dnia 01.03.2017 r. (znak: RA-6353/2017),
6. Komendy Powiatowej Policji w Staszowie – opinia pozytywna bez uwag z dnia 06.03.2017 r. (znak: EW-JB-0151/17/2017),
7. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie – opinia pozytywna bez uwag z dnia 13.03.2017 r. (znak: PZ.5562.3.2017),
8. Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – opinia pozytywna bez zastrzeżeń z dnia 15.03.2017 r. (znak: NZ.9022.10.8.2017),
9. Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej – opinia pozytywna z uwagami z dnia 16.03.2017 r. ,
10. Operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych:
- Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach – opinia pozytwna bez uwag z dnia 10.03.2017 r. (PSG-A001/DR/ROK/SR/40/25/01/17),
- Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu – opinia pozytywna bez uwag z dnia 06.03.2017 r. (znak: 896 OR-PS-WZ.7111.17.2017.2,
11. Komitetu Rewitalizacji – opinia pozytywna bez uwag z dnia 09.03.2017 r.,
12. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – opinia pozytywna z uwagami z dnia 03.03.2017 r. (znak: WPN-II.070.11.2017.ELO),
13. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pismo z dnia 14.03.2017 r. z uwagami (znak: IN-UR.5152.6.2017) oraz opinia pozytywna bez uwag z dnia 20.03.2017 r. (znak: IN-UR.5152.6.2017),
14. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - RDLP Radom, Nadleśnictwo Łagów – opinia pozytywna bez uwag z dnia 13.03.2017 r. (znak: ZG.080.1.2017.ZGS).

Rejestr zbiorczego zestawienia opinii wraz ze zgłoszonymi w ich ramach uwagami i/lub propozycjami, a także rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1.

W wyznaczonym terminie nie zgłosiły uwag: Wojewoda Świętokrzyski, Agencja Wywiadu, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urząd Gminy Szydłów, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Busko, Orange Polska S.A., Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcacach, Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, RDLP Radom, Nadleśnictwo Chmielnik, RDLP Radom, Nadleśnictwo Staszów, zatem na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, uważa się to za równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023.

W nadesłanym piśmie z dnia 03.03.2017 r., znak: WPN-II.410.40.2017.ELO, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyjaśnił iż realizacja ustaleń Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023 nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko w tym na obszar Natura 2000 oraz nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z czym uzgodniony został brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego dokumentu.

Podsumowując należy podkreślić, że ze względu na specyfikę zadań wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023 i z uwagi na ich parametry nie będą one znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym dla ww. dokumentu nie było konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Niemniej jednak, każdorazowo przy opracowywaniu projektów konkretnych inwestycji, w przypadku, gdy zaistniałaby konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000, organ odpowiedzialny za realizację zadania, podejmie odpowiednie kroki administracyjne.

Wójt Gminy Szydłów
(-) Jan Klamczyński

Logotypy