Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania
przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023.) projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023, który został uzupełniony po ocenie przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) Wójt Gminy Szydłów dnia 29.06.2017 r. wystąpił o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023, który został uzupełniony po ocenie przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przez:
1. Zarząd Powiatu w Staszowie – w zakresie zgodności ze strategią rozwoju powiatu.
2. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego – w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
3. Wojewodę Świętokrzyskiego – w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu publicznego określonego w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
4. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
5. Agencję Wywiadu – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
6. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
7. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Delegatura ABW w Radomiu) – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
8. Komendę Powiatową Policji w Staszowie – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
9. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie – w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
10. Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
11. Gminną Komisję Architektoniczno-Urbanistyczną.
12. Operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych (Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urząd Gminy Szydłów, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Busko, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu, Orange Polska S.A., Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach).
13. Komitet Rewitalizacji.
14. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – w zakresie form ochrony przyrody.
15. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – w zakresie form ochrony zabytków.
16. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (RDLP Radom, Nadleśnictwo Chmielnik, Nadleśnictwo Staszów, Nadleśnictwo Łagów) – w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie tego Gospodarstwa.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, Wójt Gminy Szydłów wyznaczył 14-dniowy termin przedstawienia opinii, licząc od dnia doręczenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023.

W wyznaczonym terminie wpłynęły opinie:
1. Zarząd Powiatu w Staszowie – opinia pozytywna bez uwag z dnia 12.07.2017 r. (znak: Pr.0124.4.11.2017.II).
2. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej – opinia pozytywna bez uwag z dnia 07.07.2017 r. (znak: Nw-AG/5933/17).
3. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Kielcach – opinia pozytywna bez uwag z dnia 10.07.2017 r. (znak: 2228/17).
4. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Delegatura ABW w Radomiu) – opinia pozytywna bez uwag z dnia 04.07.2017 r. (znak: RA-20201/2017).
5. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie – opinia pozytywna bez uwag z dnia 10.07.2017 r. (znak: PZ.5562.3/1.2017).
6. Operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych:
- Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu – opinia pozytywna bez uwag z dnia 04.07.2017 r. (znak: 1895.DE-WFR.7111.8.2017.2).
7. Komitet Rewitalizacji – opinia pozytywna bez uwag z dnia 04.07.2017 r.
8. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach – opinia pozytywna bez uwag z dnia 06.07.2017 r. (znak: WPN-II.070.28.2017.MK).
9. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – opinia pozytywna bez uwag z dnia 12.07.2017 r. (znak: ZN.UR.5152.10.2017).
10. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, RDLP Radom:
- Nadleśnictwo Łagów – opinia pozytywna bez uwag z dnia 12.07.2017 r. (znak: ZG.080.1.2017.ZGS).

W wyznaczonym terminie nie zgłosiły uwag: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Agencja Wywiadu, Komenda Powiatowa Policji w Staszowie, Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Gminna Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna, Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urząd Gminy Szydłów, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Busko, Orange Polska S.A., Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcacach, Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, RDLP Radom, Nadleśnictwo Chmielnik, RDLP Radom, Nadleśnictwo Staszów, zatem na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, uważa się to za równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023.

Pismem z dnia 29.06.2017 r. Wójt Gminy Szydłów wystąpił również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023 na podstawie art. 47 i art. 49 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

W nadesłanym piśmie z dnia 06.07.2017 r., znak: WPN-II.410.115.2017.MK, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wyjaśnił iż realizacja ustaleń Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023 nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko w tym na obszar Natura 2000 oraz nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z czym uzgodniony został brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego dokumentu.

Podsumowując należy podkreślić, że ze względu na specyfikę zadań wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023 i z uwagi na ich parametry nie będą one znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym dla ww. dokumentu nie było konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Niemniej jednak, każdorazowo przy opracowywaniu projektów konkretnych inwestycji, w przypadku, gdy zaistniałaby konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000, organ odpowiedzialny za realizację zadania, podejmie odpowiednie kroki administracyjne.

Wójt Gminy
/-/ Jan Klamczyński

Logotypy