Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu Uchwały Rady Gminy Szydłów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Szydłów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikiem, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 29.07.2016 r. do dnia 27.08.2016 r. w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
    a) drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@szydlow.pl lub inwestycje@szydlow.pl, wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”.
    b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”.
  2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się 23.08.2016 r. o godz. 14:00 w sali Urzędu Gminy Szydłów. Na spotkaniu przedstawiona została propozycja zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i opinii.
  3. Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów w pokoju nr 20 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikami, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 22.07.2016 r. w następujących formach:
- na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.szydlow.bip.jur.pl),
- na stronie internetowej Gminy Szydłów (www.szydlow.pl),
- w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Szydłów.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikiem, tj. Regulaminem Komitetu Rewitalizacji, dostępne były od 29.07.2016 r.:
- w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów w pokoju nr 20, w godzinach pracy Urzędu;
- w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Szydłów (www.szydlow.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.szydlow.bip.jur.pl).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 23.08.2016 r. o godz. 14:00 w sali Urzędu Gminy Szydłów. W spotkaniu wzięło udział 11 osób.

Podczas spotkania przedstawione została propozycja zasady wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich uwag/wniosków, jednak w trakcie spotkania nie została zgłoszona żadna uwaga i/lub wniosek.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.

Logotypy