Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy
Szydłów na lata 2016–2023

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji, które zostały doprecyzowane i uzupełnione po ocenie dokumentu przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 30.05.2017 r. do dnia 28.06.2017 r. w następujących formach:
1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: inwestycje@szydlow.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.
c) bezpośrednio do pok. 20 w Urzędzie Gminy Szydłów w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbyło się 27 czerwca 2017 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szydłów.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, w pok. 20 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu dokumentu, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 23.05.2017 r. w następujących formach:
– na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.szydlow.bip.jur.pl),
– na stronie internetowej Gminy Szydłów (www.szydlow.pl w zakładce Rewitalizacja),
– w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Szydłów.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023, dostępne były od 30.05.2017 r.:
– w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów w pokoju nr 20 w godzinach pracy Urzędu;
– w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Szydłów (www.szydlow.pl – w zakładce „Rewitalizacja”) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.szydlow.bip.jur.pl).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się 27 czerwca 2017 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Szydłów. W spotkaniu wzięło udział 15 osób.

Podczas spotkania przedstawiono główne założenia dokumentu tj. wizję obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misję, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów. Zaprezentowane zostały zmiany jakie nastąpiły po ocenie przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.

Wójt Gminy Szydłów
/-/ Jan Klamczyński

Logotypy