Informacje o zmianie stawek za śmieci

INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Burmistrz Miasta i Gminy w Szydłowie zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkają mieszkańcy od 1 lipca 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Odpady odbierane z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Szydłów:
- 11,50 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
- 23,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Odpady odbierane z nieruchomości zamieszkałych z terenów wiejskich (15 sołectw)
- 10,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 20,00 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730), zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć, będą wysyłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość podanych w deklaracji oraz nowej stawki.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości dokonał już wpłaty należnej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami za kolejne kwartały w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę, będzie zobowiązany dokonać dopłaty, wynikającej z podwyższonej stawki.

Nie ulegają zmianie stawki w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny, stawka ta wynosi nadal 23 zł miesięcznie.

W przypadku domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje również bez zmian i wynosi 60,00 zł rocznie w przypadku selektywnej zbiórki, oraz 120,00 zł rocznie w przypadku braku segregacji. Nowa stawka za odbiór odpadów zarówno dla nieruchomości z Kartą Dużej Rodziny jak również domków letniskowych planowana jest w 2020 r. Terminy wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

Zmiana stawek opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowana jest znaczną podwyżką cen za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, która z kolei spowodowana jest zmianą opłat za korzystanie ze środowiska określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (opłata za 1 tonę odpadów komunalnych zmieszanych w 2018 r., wynosiła 140,00 zł, w 2019 - 170 zł zaś w 2020 będzie ona wynosić 270,00 zł). Ponadto, w roku 2019 wzrosły koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych z terenu gminy Szydłów z kwoty 12 416,67 za miesiąc do kwoty 24 800,00 za miesiąc.

Zgodnie z założeniami w/w ustawy system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinasującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie, konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczyła ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Wobec powyższego zasadnym jest dostosowanie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do poziomu realnie ponoszonych wydatków.