Instalacje OZE - składanie deklaracji

Szanowni Państwo,

Prowadzone od grudnia ubiegłego roku przez Gminę Szydłów rozpoznanie dotyczące montażu OZE potwierdziło duże zainteresowanie właścicieli budynków mieszkalnych wykonaniem tego rodzaju instalacji dla własnych potrzeb. Do uczestnictwa w projekcie zgłosiło się prawie 500 osób z terenu gminy.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz ogłoszony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego konkurs w ramach działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Gmina Szydłów podjęła decyzję o rozpoczęciu właściwych prac zmierzających do prawidłowego przygotowania i złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektu polegającego na montażu instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Szydłów.

W związku z powyższym proszę wszystkich mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie o złożenie na sekretariacie tutejszego Urzędu deklaracji udziału w projekcie wraz z załącznikami w terminie do 08 czerwca 2017 roku.

Złożone wnioski będą weryfikowane pod kątem kryteriów określonych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla tego konkursu. Kolejnym krokiem będzie wykonanie analizy technicznej możliwości montażu instalacji w/na poszczególnych budynkach, które przeszły wstępną weryfikację. Stanowić to będzie podstawę do przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe kryteria i warunki udziału w projekcie określone są w regulaminie naboru wniosków w ramach projektu polegającego na montażu instalacji OZE na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Szydłów.

Należy zaznaczyć, że realizacja inwestycji będzie możliwa tylko wtedy i wyłącznie wtedy, gdy Gmina Szydłów otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014 2020.

Wójt Gminy Szydłów
(-) Jan Klamczyński