Kampania 16 dni

Temat przewodni Kampanii
„Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”

16 dni przeciw przemocy

Szanowni mieszkańcy Gminy Szydłów,

W ramach kampanii informacyjnej pragniemy przedstawić założenia akcji wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:
• rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
• wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
• budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
• zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
• wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
• tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie określa szczegółowo ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249). Konsultacje w sprawie przemocy prowadzone są wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem infolinii 800 120 002,
lub pod adresem e-mail niebieskalinia@niebieskalinia.info

Można tez bezpośrednio zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie lub zadzwonić 41 35 45 158, e-mail gops@szydlow.pl