Konsultacje społeczne w sprawie projektu programu współpracy

Organizacje i Stowarzyszenia Pożytku Publicznego
działające na terenie Gminy Szydłów

W związku z potrzebą podjęcia przez Radę Miejską w Szydłowie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2022 programu współpracy gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w załączeniu przekazuję projekt „Programu współpracy” i zgodnie Regulaminem Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, proszę o wyrażenie w terminie do dnia 22 października 2021 r. opinii o tym projekcie na załączonym formularzu.

Wnioski co do zapisów projektu „Programu współpracy” można składać w ww. terminie w sekretariacie UMiG albo za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres promocja@szydlow.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
(-) Andrzej Tuz

Projekt programu współpracy wraz z formularzem konsultacji