Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały

NGOKonsultacje społeczne w sprawie przyjęcia na rok 2019 programu współpracy gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z potrzebą podjęcia przez Radę Gminy Szydłów uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2019 programu współpracy gminy Szydłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w załączeniu przekazuję projekt przedmiotowej uchwały i zgodnie z Regulaminem Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, proszę o wyrażenie w terminie do dnia 27 listopada 2018 r. opinii o projekcie tej uchwały na załączonym formularzu.

Wnioski co do zapisów projektu uchwały można składać w ww. terminie osobiście w sekretariacie UG albo za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną na adres promocja@szydlow.pl

Wójt Gminy
(-) Andrzej Tuz