Nabór członków Komitetu Rewitalizacji

Wójt Gminy Szydłów ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XXVII/158/2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 6 września 2016 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Szydłów w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 10 do 25 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał do dnia 27.09.2016 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w następujący sposób:

  1. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: inwestycje@szydlow.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”.
  3. bezpośrednio do pok. 20 w Urzędzie Gminy Szydłów w godzinach pracy Urzędu.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Szydłów. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

/-/ Jan Klamczyński
Wójt Gminy Szydłów

Załączniki:
1. Regulamin Komitetu Rewitalizacji.
2. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji.
Logotypy