Nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZYDŁÓW
z dnia 06 marca 2019 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Szydłowie

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów, ogłasza nabór na wolne
stanowisko ds. inwestycji

I. Nazwa stanowiska pracy

Stanowisko ds. inwestycji

II. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym lub pokrewne.
5. Biegła znajomość przepisów ustaw: prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym oraz zasad funkcjonowaniu samorządu gminnego, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.
6. Nieposzlakowana opinia.
7. Odpowiedni stan zdrowia.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość struktury organizacyjnej urzędu oraz instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
2. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
3. Dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej).
4. Znajomość procedur przetargowych.
5. Znajomość topografii Gminy Szydłów.
6. Wysoka kultura osobista.
7. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.
8. Komunikatywność, umiejętność współpracy.
9. Umiejętność publicznego prezentowania stanowiska.
10. Samodzielność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność.
11. Dyspozycyjność.
12. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.
13. Staż pracy na stanowisku inwestycji lub pokrewnym.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zapewnienie realizacji zadań z zakresu inwestycji zgodnie z planami inwestycyjnymi i planowanymi wydatkami bieżącymi, określonymi w uchwale budżetowej Gminy Szydłów, w tym:
a. przygotowywanie, koordynowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych,
b. prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu inwestycji gminnych i prac remontowych i modernizacyjnych, odpowiedzialność merytoryczna za realizowane prace i kompletność dokumentów, w zakresie określonym w obowiązujących przepisach,
c. udział w przekazywaniu placów budów i w odbiorach robót,
d. sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych,
e. kompletowanie dokumentów do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę/ użytkowanie obiektów będących przedmiotem inwestycji,
f. uczestnictwo w sporządzaniu rocznej inwentaryzacji robót w toku, sporządzanie dokumentów dotyczących zakończonych inwestycji i dokonywanie odpowiednich uzgodnień z zapisami księgowymi (sporządzanie OT),
g. współdziałanie z właściwymi organami samorządu wojewódzkiego, powiatowego oraz innymi instytucjami,
h. opracowywanie programów i planów inwestycji gminnych, wnioskowanie
o ujęcie ich w budżecie, sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji.
i. Współdziałanie ze Skarbnikiem Gminy w zakresie finansowania i rozliczania inwestycji,
j. informowanie z wyprzedzeniem Burmistrza Miasta i Gminy o wyczerpaniu środków finansowych i konieczności zwiększenia ich w planie finansowym,
k. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców oraz podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe ich załatwianie, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień.
l. przygotowywanie materiałów i projektów odpowiedzi dotyczących udzielania informacji publicznej, w ramach powierzonego zakresu czynności.
m. współpraca z innymi stanowiskami pracy w Urzędzie Miasta i Gminy,
n. przygotowywanie przedmiotu zamówienia w zakresie spraw załatwianych na danym stanowisku pracy, a wymagających zastosowania procedury zamówień publicznych,
o. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
p. wykonywanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości statystycznej
q. sporządzanie sprawozdań dla potrzeb zewnętrznych Organów,
r. właściwe gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków, przekazywanie akt do archiwum,
s. usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
t. zapewnienie sprawnej merytorycznej i uprzejmej obsługi interesantów,
u. wykonywanie innych poleceń przełożonych w ramach powierzonego zakresu czynności.

V. Warunki pracy na stanowisku:

1. Rodzaj pracy: praca umysłowa.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
3. Czas pracy: stałe godziny pracy od 7:30 do 15:15, tylko w czwartek od 7:30 do 16:30.
4. Wynagrodzenie: stałe.
5. Rozpoczęcie wykonywanej pracy: 01 kwietnia 2019 r.
6. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.

VI. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922.t.j.),
2. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3. Kserokopie świadectw pracy, (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
4. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
8. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VII. Inne informacje

1. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu, aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane,
3. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy, można je odebrać osobiście w Urzędzie w pokoju nr 11, a po upływie 90 dni od daty ogłoszenia wyników naboru nastąpi ich zniszczenie,
4. Informacja o wstępnej weryfikacji oraz wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów przy ul. Rynek 2 w Szydłowie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w m-cu II 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia
18 marca 2019 r. do godz. 15:15 pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko ds. inwestycji”.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
(-) Andrzej Tuz