Nagrody Gminy Szydłów - Regulamin

Nagrody Gminy Szydłów - Tytuły Honorowe: "Przyjaciel Szydłowa" i "Pasjonat Małej Ojczyzny"

Laureaci | Edycja 2013 | Edycja 2014 | Edycja 2015 | Edycja 2017 | Edycja 2018

Regulamin przyznawania nagród

1. Z dniem 1 kwietnia 2008 r. ustanowione zostają tytuły honorowe Gminy Szydłów: "Przyjaciel Szydłowa" i "Pasjonat Małej Ojczyzny".

Tytułem honorowym "Przyjaciel Szydłowa" wyróżnia się osobę niezamieszkującą na terenie Gminy Szydłów i biorącą udział w:
- promocji gminy Szydłów w mediach ogólnopolskich,
- organizowaniu lub sponsorowaniu na trenie gminy imprez, wydarzeń kulturalnych i sportowych,
- wspieraniu rozwoju gminy Szydłów poprzez aktywność w instytucjach publicznych,
- udział w imprezach kulturalnych i sportowych na zasadach uczestnictwa i gościa.

Tytułem honorowym "Pasjonat Małej Ojczyzny" wyróżnia się osobę zamieszkującą na terenie gminy Szydłów albo związaną obecnie lub w przeszłości z gminą i wyróżniającą się pozytywnie sposobem życia, aktywnością w pracy społecznej na rzecz środowiska i mieszkańców gminy, o nieskazitelnej postawie moralnej.

2. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagród Gminy Szydłów „Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny”, w skład której, w pierwszej edycji konkursu, wchodzą:
- Przewodniczący Kapituły - osoba wskazana przez Wójta Gminy ciesząca się nieskazitelną opinią i autorytetem. Przewodniczący Kapituły nie musi być mieszkańcem Gminy Szydłów. Wskazanie przewodniczącego kapituły wymaga formy pisemnej.
- Wójt Gminy Szydłów,
- Przewodniczący lub vice przewodniczący Rady Gminy Szydłów,
- osoba wskazana przez Wójta Gminy, jako protokolant bez prawa głosu.
W każdej następnej edycji plebiscytu Kapituła Nagród Gminy Szydłów „Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny” jest powiększana o kolejnych laureatów nagrody głównej z lat poprzednich. Laureat może w formie pisemnej wyznaczyć swojego pełnomocnika do zasiadania w jego imieniu w Kapitule. Członkostwo w Kapitule Nagród Gminy Szydłów jest dożywotnie.

3. Siedzibą Kapituły Nagród Gminy Szydłów: "Przyjaciel Szydłowa" i "Pasjonat Małej Ojczyzny" jest Urząd Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów.

4. Wyróżnienie osób odbywa się dwuetapowo:
- etap pierwszy - nominacje: 3 osoby nominowane otrzymują dyplomy honorowe,
- etap drugi - jedna osoba otrzymuje tytuł i statuetkę "Przyjaciel Szydłowa" i jedna osoba otrzymuje tytuł i statuetkę "Pasjonata Małej Ojczyzny".

5. Wnioskodawcami o nadanie tytułu mogą być:
- Wójt Gminy Szydłów,
- instytucje, organizacje społeczne, gospodarcze oraz stowarzyszenia działające na terenie Gminy Szydłów,
- Konwent Sołtysów Gminy Szydłów,
- kościoły i inne związki wyznaniowe działające na terenie Gminy Szydłów,
- mieszkańcy Gminy Szydłów w liczbie nie mniejszej niż 20 osób,
- Rady pedagogiczne i Rady rodziców szkół funkcjonujących na terenie gminy,

6. Wnioski o nadanie tytułu „Przyjaciela Szydłowa” i „Pasjonata Małej Ojczyzny” za rok poprzedni są składane w formie pisemnej, na adres:

Kapituła Nagród Gminy Szydłów:
„Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny”
Urząd Gminy w Szydłowie
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

w terminie od 01 stycznia do dnia 31 marca każdego roku.

7. Każdy wniosek winien zawierać imię i nazwisko oraz adres tylko jednego kandydata do nagrody. Każda instytucja lub grupa osób wymienione w pkt. 5 niniejszego regulaminu mogą zgłosić wyłącznie po jednym kandydacie do tytułów "Przyjaciel Szydłowa" i "Pasjonat Małej Ojczyzny".

8. Rozstrzygnięcie plebiscytu odbywa się na posiedzeniu Kapituły – w terminie do 30 czerwca każdego kolejnego roku.

9. Osoby nominowane wybierane są przez Kapitułę spośród osób zgłoszonych do nagrody przez wnioskodawców wymienionych w pkt. 5 niniejszego Regulaminu.

10. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku braku rozstrzygnięcia w głosowaniu - głos decydujący ma Przewodniczący Kapituły.

11. Decyzja Kapituły jest niepodważalna i nieodwołalna.

12. Osoby, którym przyznano tytuły "Przyjaciela Szydłowa" i "Pasjonata Małej Ojczyzny" otrzymują statuetki.

13. Koszty związane z przeprowadzeniem plebiscytu oraz nadaniem tytułów "Przyjaciela Szydłowa" i "Pasjonata Małej Ojczyzny" i wręczeniem statuetek pokrywane są z budżetu Gminy Szydłów.

14. Uhonorowanie tytułami „Przyjaciel Szydłowa” i „Pasjonat Małej Ojczyzny”, i wręczenie statuetek odbywać się będzie podczas uroczystego koncertu, który będzie organizowany w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.”

15. W przypadku, gdy do jednego z tytułów nie zostanie nominowane co najmniej 3 osoby, plebiscytu w danym roku nie przeprowadza się, a zgłoszone kandydatury przesuwane są automatycznie na rok kolejny.

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr XXIII/113/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia tytułów honorowych: "Przyjaciel Szydłowa" i "Pasjonat Małej Ojczyzny"
  • Uchwała Nr XLVI/238/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian w Regulaminie Nagród Gminy Szydłów - Tytułów Honorowych: "Przyjaciel Szydłowa" i "Pasjonat Małej Ojczyzny", uchwalonego Uchwałą Nr XXII/113/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie ustanowienia tytułów honorowych: "Przyjaciel Szydłowa" i "Pasjonat Małej Ojczyzny"
  • Uchwała Nr XXXVI/169/2013 z dnia: 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Nagród Gminy Szydłów – Tytułów Honorowych: "Przyjaciel Szydłowa" i "Pasjonat Małej Ojczyzny", uchwalonego Uchwałą Nr XXII/ 113/ 2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 marca 2008 roku w sprawie ustanowienia tytułów honorowych: "Przyjaciel Szydłowa" i "Pasjonat Małej Ojczyzny"