Obwieszczenie dotyczące GPRGS na lata 2016-2023

OBWIESZCZENIE
o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023

Na podstawie art. 48 ust. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023 jest dokumentem, o którym mowa w art. 47 ww. ustawy, dla których przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane, jeżeli w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, organ opracowujący projekt dokumenty stwierdzi, że wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i realizacja postanowień dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Pismem z dnia 27.02.2017 r., Gmina Szydłów wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z wnioskiem w sprawie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023. W piśmie z dnia 03.03.2017 r. znak WPN-II.410.40.2017.ELO Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego dokumentu.

Informację o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023 zamieszczono na stronie internetowej Gminy Szydłów (szydlow.pl), w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szydłów.

Z poważaniem
Wójt Gminy Szydłów
(-) Jan Klamczyński

Logotypy