Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do GPRGS 2016-2023

Obwieszczenie
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXVII/157/2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 6 września 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłów

Wójt Gminy Szydłów
zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Szydłów Uchwały Nr XXVIII/165/2016 o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023

Gminny Program Rewitalizacji będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr XXVII/157/2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 6 września 2016 roku. Załącznik graficzny do tej uchwały znajduje się na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/2142. Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji do aktywnego udziału w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej gminy: www.szydlow.pl, w zakładce „Rewitalizacja”, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.szydlow.bip.jur.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szydłów.

Wójt Gminy Szydłów
/-/ Jan Klamczyński

Logotypy