Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych

OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Szydłów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłów

Na podstawie art. 11 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).

Wójt Gminy Szydłów

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Uchwały Rady Gminy Szydłów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłów

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szydłów. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 29.07.2016 r. do dnia 27.08.2016 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@szydlow.pl lub inwestycje@szydlow.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”.
c) bezpośrednio do pokoju nr 11 (sekretariat) w Urzędzie Gminy Szydłów w godzinach pracy Urzędu.

2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów w pokoju nr 20 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Szydłów.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami są dostępne:

  • w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów w pokoju nr 20, w godzinach pracy Urzędu;
  • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Szydłów (www.szydlow.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.szydlow.bip.jur.pl).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Załączniki:

  1. Projekt Uchwały Rady Gminy Szydłów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłów.
  2. Mapa poglądowa wyznaczonego obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Szydłów.
  3. Mapa poglądowa wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłów.
  4. Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Szydłów.
  5. Formularz zgłaszania uwag – obszary.

Logotypy