Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych

OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Szydłów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 7 ust. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).

Wójt Gminy Szydłów

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu

Uchwały Rady Gminy Szydłów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Zakres konsultacji społecznych obejmuje określenie zasad dotyczących wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 29.07.2016 r. do dnia 27.08.2016 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@szydlow.pl lub inwestycje@szydlow.pl, wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”.
c) bezpośrednio do pokoju nr 11 (sekretariat) w Urzędzie Gminy Szydłów w godzinach pracy Urzędu.

2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów w pokoju nr 20 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Rada Gminy Szydłów.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami są dostępne:

  • w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów w pokoju nr 20, w godzinach pracy Urzędu;
  • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Szydłów (www.szydlow.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.szydlow.bip.jur.pl).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

Załączniki:

  1. Projekt Uchwały Rady Gminy Szydłów w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wraz z Regulaminem Komitetu Rewitalizacji.
  2. Formularz zgłaszania uwag – Komitet Rewitalizacji.

Logotypy