Ochotnicza Straż Pożarna w Osówce

Ochotnicza Straż Pożarna w Osówce
Osówka 31
28-225 Szydłów

Prezes: Kazimierz Wójcik
Naczelnik: Zbigniew Skrzypek

Rok założenia: 1932
KRS: 0000208744
Wyposażenie: Żuk, pompa PO-5

Rys historyczny OSP Osówka

Ochotnicza Straż Pożarna w Osówce powstała w 1932 r. z inicjatywy radnego gminy Szydłów, mieszkańca Osówki – Aleksandra Janeckiego oraz byłego sołtysa wsi – Jana Zaparta. Na zebraniu założycielskim wybrano zarząd, w którego skład wchodzili: Wawrzyniec Kręcisz – prezes, Teofil Miodek – naczelnik, Piotr Janecki – zastępca naczelnika, Jan Zapart – skarbnik, Wojciech Mazur – gospodarz.

Od 1935 r. prezesem był Aleksander Janecki, naczelnikiem Stanisław Wierzbicki, zastępcą naczelnika Ludwik Trela, skarbnikiem Jan Bąkowski, a gospodarzem pozostał Wojciech Mazur.

Jednostka brała udział w zawodach i dzięki dobrym wynikom otrzymywała w nagrodę sprzęt pożarniczy. Tak np. w roku 1936, w Kurozwękach, za drugie miejsce dostała sikawkę ręczną z kompletem węży i trzy drabiny, w 1937 r. w Grzymale za trzecie miejsce – skórzane hełmy, a w 1938 r., w Szydłowie, za trzecie miejsce – zielone, drelichowe mundury.

Wraz z wybuchem II wojny światowej zamarła działalność samorządowa, gdyż jednostkę podporządkowano straży pożarnej w Busku Zdroju. W 1941 r. z powodu zmiany miejsca zamieszkania z zarządu odszedł Ludwik Trela, którego zastąpił Stanisław Kula.

W styczniu 1944 r. jednostka otrzymała obuwie i umundurowanie, gdyż Niemcy planowali wykorzystać strażaków do pomocy. Ekwipunku jednak nie rozdano, a za jego ukrycie naczelnik Stanisław Wierzbicki omal nie stracił życia. Niemcy bowiem podczas wysiedlania ludności z Osówki znaleźli ubiory i oskarżyli naczelnika, że jest dowódcą partyzantów. Życie uratowała mu żona, która odnalazła nominację na komendanta straży pożarnej napisaną w języku niemieckim i polskim, jak również kwit na umundurowanie z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej.

Po przejściu frontu ocalało niewiele wyposażenia jednostki. W 1948 r. strażacy zagospodarowali na swoje potrzeby część stojącego w polach poniemieckiego baraku. Trzy lata później przebudowali go i umieścili na kamiennym fundamencie.

Sztandar OSP Osówka
Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Osówce

W 1954 r. zaszły zmiany w zarządzie. Prezesem został Jan Bąkowski, sekretarzem Franciszek Misterkiewicz, zastępcą naczelnika Stanisław Kula, skarbnikiem Franciszek Rogoziński, a gospodarzem Edward Mazur. W 1960 r. zmarł naczelnik Stanisław Wierzbicki. Nowo wybranym naczelnikiem został Stanisław Kula, zastępcą naczelnika Franciszek Misterkiewicz, pełniący jednocześnie funkcję sekretarza, prezesem Jan Dziedzic, skarbnikiem Julian Dusza, a gospodarzem pozostał nadal Edward Mazur. Rok później jednostka otrzymała motopompę M 800, której operatorem został Wiktor Pitek. W 1962 r. rozpoczęto budowę zbiornika wodnego (ukończoną w 1964 r.) i remizy (otwartej w 1966 r.). Do zarządu w miejsce Jana Dziedzica wybrano Edwarda Mazura, a na gospodarza powołano Stanisława Pitka.

Zmiana zarządu nastąpiła w 1974 r. Prezesem pozostał nadal Edward Mazur, naczelnikiem został Franciszek Misterkiewicz, jego zastępcą Marian Pitek, skarbnikiem Tadeusz Misterkiewicz, sekretarzem Wiktor Pitek, a gospodarzem Stanisław Pitek. Stanisław Kula pozostał dożywotnim honorowym naczelnikiem.

Od 1976 r. jednostka posiadała mundury ćwiczebne i wyjściowe, dwie motopompy oraz sprzęt gaśniczy. Niewielkie dochody uzyskiwała z urządzanych zabaw tanecznych.

W następnych latach zachodziły liczne zmiany w składzie zarządu jednostki. Działali w nim m. in. Wacław Arendarski, Zenon Bucki, Piotr Cecot, Wiesław Kaczmarczyk, Bogdan Kuliński, Zygmunt Kręcisz, Edward Mazur, Franciszek Misterkiewicz, Marcel Pitek, Marian Pitek, Wiktor Pitek, Stefan Wójcik. Od 1994 r. w działalność włączyli się także młodzi strażacy. Prezesem został Wacław Arendarski, naczelnikiem – Zbigniew Skrzypek, zastępcą naczelnika Kazimierz Wójcik, sekretarzem Stanisław Wierzbicki, skarbnikiem Marek Wojtasiewicz, gospodarzem Bogdan Kuliński. W następnym roku zarząd tworzyli: prezes Kazimierz Wójcik, naczelnik Zbigniew Skrzypek, sekretarz Stanisław Pitek syn Mariana, skarbnik Marek Wojtasiewicz, gospodarz Stanisław Pitek, syn Wincentego.

Strażacy OSP Osówka
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osówce, po Trzeciomajowych uroczystościach w Szydłowie w 2011 r. Od lewej: Wiktor Pitek, Krzysztof Gruca, Kazimierz Wójcik, Mariusz Kwiatkowski, Stanisław Pitek, Bogdan Kuliński.
Fot. Piotr Walczak