Oficjalnie otwarto Ośrodek Zdrowia w Szydłowie

W dn. 26 października 2018 r. miało miejsce oficjalne otwarcie zmodernizowanego budynku Ośrodka Zdrowia w Szydłowie. Po remoncie jest to jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w powiecie staszowskim.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest
i nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

św. Jan Paweł II

Słowami naszego wielkiego Rodaka - Karola Wojtyły, rozpoczęła się uroczystość oficjalnego otwarcia zmodernizowanego Ośrodka Zdrowia w Szydłowie. Przytoczył je gospodarz uroczystości lek. Wojciech Staak - dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie.

Dyrektor podkreślił, że praktycznie tylko ściany nośne obiektu są stare a cała reszta została wykonana od nowa. Doktor podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji w imieniu własnym, personelu oraz pacjentów: wójtowi Janowi Klamczyńskiemu i radnym Gminy Szydłów, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego za pozytywne zaopiniowanie wniosku o dotację ze środków unijnych. Doktor podziękował także pracownikom Urzędu Gminy, w szczególności skarbnik Alicji Kłonickiej, Bożenie Stępień i Januszowi Machnikowi z Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej oraz wykonawcy inwestycji Robertowi Pietryce. Personelowi dziękował za zaangażowanie i cierpliwość podczas pracy w warunkach przejściowych, kiedy ośrodek funkcjonował w Potoku.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Szydłów Jan Klamczyński, który podziękował Radzie Gminy za wsparcie. Podkreślił, że wszyscy mogą być dumni z tego wspaniałego dzieła i wyraził nadzieję, że obiekt ten będzie służył przez wiele lat, bo zdrowie jest najważniejsze.

Przewodniczący Rady Gminy Ireneusz Jastrząb stwierdził, że sukces ma wielu ojców ale ten obiekt ma swoją "matkę" - śp. lek. Barbarę Szymańską, która jako pierwsza dążyła do tego, aby ośrodek zmodernizować. Podziękował wójtowi i radnym za współpracę, wyraził nadzieję, że obiekt będzie służył mieszkańcom przez wiele lat.

Następnie ks. Ryszard Piwowarczyk poświęcił obiekt oraz krzyże, które będą wisieć wewnątrz ośrodka. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wójt Jan Klamczyński, przewodniczący Ireneusz Jastrząb i dyrektor Wojciech Staak. Zaproszeni goście zwiedzili budynek w środku, oprowadzani przez dyrektora oraz wykonawcę inwestycji. Pół godziny później w kościele pw. św. Władysława odprawiona została Msza Święta.

Piotr Walczak

Logotypy UE

Remont Ośrodka Zdrowia był możliwy dzięki realizacji projektu Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie. Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 – Infrastruktura zdrowotna i społeczna, Oś 7 „Sprawne usługi publiczne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie ze środków EFRR wyniosło 85% kosztów kwalifikowanych: 1.573.654,58 zł. Całkowity wkład własny: 982.525,76 zł. Wartość projektu ogółem: 2.556.180,34 zł. W ramach projektu przebudowano budynek Ośrodka Zdrowia, zmieniono konstrukcję dachową i sposób użytkowania części pomieszczeń piwnicy. Przystosowano budynek dla osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie windy wewnętrznej i platformy schodowej zewnętrznej oraz poszerzenie otworów drzwiowych. Zakupiono również aparat USG i spirometr oraz sprzęt komputerowy wraz z nowoczesnym oprogramowaniem medycznym umożliwiającym wdrożenie, prowadzenie i wymianę dokumentacji medycznej zgodnej ze standardem HL7 CDA oraz obowiązującymi przepisami.