Ogłoszenie o konsultacjach zmian statutów sołectw

OGŁOSZENIE
o konsultacjach z mieszkańcami Gminy Szydłów dotyczącymi zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Szydłów

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów zaprasza mieszkańców gminy Szydłów do przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Szydłów.

Sposób, tryb i termin konsultacji określa zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Szydłów. Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Miejską w Szydłowie uchwały w przedmiocie zmiany statutów sołectw.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone do dnia 31.03.2022 r. włącznie.

Konsultacje przeprowadzone są w formie zebrania opinii, uwag i propozycji poprzez omówienie z mieszkańcami każdego sołectwa projektu zmiany statutu Sołectwa na zebraniu wiejskim lub przesłanych na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów z dnia 3 stycznia 2022 r. w w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw Gminy Szydłów, nadesłanych drogą elektroniczną na adres gmina@szydlow.pl, złożonych osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów, 28-225 Szydłów, ul. Rynek 2, lub za pośrednictwem poczty na adres jak podano wyżej.

Informacje o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Szydłów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
(-) Andrzej Tuz

UZASADNIENIE

Niniejsze konsultacje są przeprowadzane w związku z potrzebą zmiany uchwały nadającej statuty poszczególnym sołectwom Gminy Szydłów, a to jest spowodowane zmianą przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w zakresie wydłużenia kadencji Burmistrza Miasta i Gminy i Rady Miejskiej w Szydłowie, celem ujednolicenia kadencyjności wydłużonego do okresu 5 lat. W ocenie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego niezbędne stało się także wydłużenie kadencji sołtysa i rady sołeckiej z 4 letniej na 5 letnią oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach sygn. akt II SA/Ke 669/20 z dnia 9 września 2020 r., którym to niektóre z zapisów obowiązujących statutów zostały uznane za nieważne, ponieważ WSA wskazał, że prawo wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej przysługuje osobom fizycznym, nie przysługuje natomiast organowi sołectwa jakim jest zebranie wiejskie. Z tego względu proponuje się zastąpić uchylone zapisy przedstawionymi normami.

Powodem wprowadzania pozostałych zmian statutów sołectw jest zamiar precyzyjnego ustalenia zasad głosowania, ustalania wyników wyborów oraz możliwości składania protestów dotyczących ważności wyborów organów sołectwa. Określono też przypadki wygaśnięcia mandatów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, a także wskazano sposób postępowania w przypadku wyborów uzupełniających do organów sołectwa.