Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Zespół Obsługi Szkół w Szydłowie zatrudni osobę na stanowisku Głównego Księgowego posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i staż pracy na stanowisku księgowego. Praca w zastępstwie.

Wymagania:

 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości wydawanych przez kierownika jednostki, takich jak: dokumentacja opisująca przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości (m.in. zakładowy plan kont oraz instrukcję: kasowa, magazynowa, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, ewidencji kontroli druków ścisłego zarachowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji),
 • opracowywanie projektu planu finansowego jednostki i jego zmian,
 • dokonywanie bieżącej analizy wykonywania planu dochodów i wydatków oraz bieżące informowanie kierownika jednostki o stopniu ich realizacji,
 • zapewnienie prawidłowego i terminowego ustalania i pobierania należności z tytułu dochodów budżetowych oraz ich odprowadzania do budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 • sprawdzanie prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę pod względem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych jednostki,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi wydanych przez kierownika jednostki zgodnie
  z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki,
 • zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych oraz zorganizowanie gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej w sposób zabezpieczający ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zaginięciem lub zniszczeniem,
 • organizowanie i nadzorowanie całości prac związanych z inwentaryzacją mienia jednostki (w tym: opracowywanie harmonogramów inwentaryzacji mienia jednostki z uwzględnieniem obowiązującej częstotliwości i terminów inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów, wnioskowanie do kierownika jednostki o przeprowadzenie inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów, a także przygotowywanie projektów zarządzeń kierownika jednostki w ww. sprawach) oraz rozliczenie wyniku przeprowadzonych inwentaryzacji,
 • dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostki,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki,
 • nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonanych przez podległych pracowników komórki księgowości.

Oferujemy:

 • umowa na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • wynagrodzenie w całości rozliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub pod nr 41 3545 125.