Ogłoszenie o otwartym konkursie

Logotypy UE

Ogłoszenie o otwartym konkursie
na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych
– przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego

Gmina Szydłów w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1406) występując jako Lider Projektu ogłasza otwarty nabór na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – przedsiębiorstwa z sektora MŚP zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 dla Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast”, Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków dostępne jest pod adresem internetowym:
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-...

I. Opis projektu

Celem projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze zdegradowanych obszarów Gminy Szydłów poprzez zwiększenie tożsamości lokalnej oraz rozwój przedsiębiorczości i aktywności mieszkańców, a także poprawę warunków życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, jak również całej gminy (granice obszaru rewitalizacji – Załącznik nr 2).

W ramach projektu rewitalizacyjnego wsparcie znajdą przedsięwzięcia z zakresu: przebudowy, adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych. Działania będą ukierunkowane na wzrost estetyki przestrzeni publicznej w zakresie m.in. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej, zaopatrzenia w energię elektryczną czy systemów monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych.

II. Przewidywany okres realizacji projektu

Od 01-01-2020 do 31-12-2021

III. Cel partnerstwa i zasady współpracy

Celem partnerstwa są wspólne działania na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” oraz zapewnienia prawidłowego wykorzystania i utrzymania produktów tego projektu, a także osiągnięcia założonych rezultatów. Realizacja projektu w formie współpracy ma na celu zapewnić kompleksowość prowadzonych działań, umożliwić osiągnięcie efektu synergii jako skutku wspólnych prac i wspólnego rozwiązywania problemów oraz przyczynić się do wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizacji.

Umowa partnerska będzie wdrażana tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania przez Gminę Szydłów dofinansowania na realizację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast”, w ramach działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

Zakres zadań Partnera będzie następujący1:
1. Współpraca przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań i przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację konkursową.
2. Po uzyskaniu dofinansowania na realizację projektu – wspólne wdrożenie projektu.
3. Aktywne uczestnictwo i współpraca w działaniach partnerstwa mających na celu realizację projektu.
4. Wspólne zarządzanie projektem.

IV. Kryteria wyboru partnerów

1. Oferty złożone w naborze są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję oceniającą powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Szydłów.
2. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana jest na podstawie kryteriów określonych w „Karcie Oceny” stanowiącej Załącznik nr 4 do Ogłoszenia. Przy analizie zasadności i rzetelności oferty Komisja będzie zwracać uwagę na:
2.1. Złożenie oferty na właściwym formularzu.
2.2. Spełnienie przez Oferenta łącznie wszystkich kryteriów formalnych i uzyskanie największej liczby punktów spośród złożonych ofert.
2.3. Zgodność przedmiotu działalności Partnera z celami partnerstwa.
2.4. Spełnienie warunków kwalifikowalności zakresu rzeczowego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
1 Uwaga: szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności Partnera zostanie ustalony po wyborze Partnera w Umowie Partnerskiej.

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 wydanymi przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 19 lipca 2017 r., przepisami dotyczącymi zasad udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, w przypadku projektów objętych tą pomocą, zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŚ na lata 2014–2020 dla Działania 6.5 oraz Regulaminem dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-156/17 w ramach działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.
2.4.1. Za wydatek niekwalifikowalny w konkursie dotacji w ramach Działania 6.5 RPO WŚ 2014–2020 uznaje się:

 • budowę nowych budynków,
 • budowę/przebudowę/remont zbiorników retencyjnych,
 • budowę zbiorników rekreacyjnych,
 • budowę/ przebudowę/ remont oświetlenia, sieci gazowniczej, telekomunikacyjnej, energetycznej i ciepłowniczej niepozostających własnością beneficjenta,
 • wyburzenie budynków niebędących własnością beneficjenta,
 • budowę/ przebudowę/ remont/ termomodernizację/ adaptację budynków na potrzeby administracji publicznej,
 • koszty związane z wyposażeniem budynków w sprzęt i drobne urządzenia (wyjątek stanowią niezbędne urządzenia i sprzęt służące instytucjom kultury do prowadzenia działalności kulturalnej, np. wyposażenie kina, muszli koncertowej i innych obiektów kulturalnych),
 • koszt zakupu środka transportu,
 • koszty związane z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego, architektoniczno–urbanistycznego lub urbanistycznego (m.in. prace związane z przygotowaniem procedury konkursowej, nagrody w konkursie, itp.),
 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub w części projektu objętego pomocą publiczną, wydatki poniesione niezgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 i/lub Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

3. Oferty nie spełniające kryteriów formalnych podlegają odrzuceniu, przy czym dopuszcza się możliwość uzupełnienia dokumentów w terminie wskazanym przez Komisję. Komisja może zwrócić się o wyjaśnienia lub uzupełnienia na każdym etapie oceny oferty.
4. W ramach niniejszego konkursu Gmina Szydłów planuje nabór jednego Partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP.
5. Nabór kończy się pozytywnym lub negatywnym wynikiem oceny oferty.
6. Gmina Szydłów zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny. Oferentowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
7. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
8. Oferty składane przez potencjalnych partnerów na załączonym formularzu powinny zawierać szacunkowy kosztorys opracowany metodą uproszczoną/dokument potwierdzający podstawę wyceny poszczególnych elementów.
8.1. Do oferty, która dotyczy robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych Oferent dołącza szacunkowy kosztorys opracowany metodą kalkulacji uproszczonej zawierających poszczególne pozycje kosztorysowe wraz z podaniem co najmniej szacunkowej ilości jednostek przedmiarowych (obmiarowych) robót i ich cen jednostkowych lub kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).
9. Stroną umowy partnerskiej nie może być podmiot:
a) wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania,
b) mający zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego,
c) który posiada status dużego przedsiębiorstwa,
d) który wykorzystał już limity pomocy de minimis lub którego oferta w ramach konkursu przekracza te limity (za wyjątkiem przedsiębiorstw, które będą ubiegać się o dofinansowanie w ramach pomocy publicznej – regionalnej),
e) który nie wniesie zabezpieczenia umowy oraz zabezpieczenia potwierdzającego wkład własny do umowy,
f) który rozpoczął inwestycję o dofinansowanie której się ubiega,
g) który zamierza realizować inwestycje nie wpisującą się w cele projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”,
h) który nie spełnia innych wymogów niniejszego Ogłoszenia.

V. Maksymalne dofinansowanie przedsięwzięcia Partnera

1. W przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej, ale nie więcej niż 75% (środki UE) – w województwie świętokrzyskim poziom dofinansowania z pomocy regionalnej dla średnich przedsiębiorstw wynosi max. 45% i dla mikro i małych przedsiębiorstw max. 55%,
2. W przypadku projektu objętego pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania 75% (środki UE), przy czym pomoc ta może być udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 Euro dla jednego podmiotu.
3. W ramach konkursu pomoc publiczna będzie udzielana wyłącznie na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 i/lub Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.
4. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR przeznaczona dla Partnera wynosi: 250 tys. zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
5. Nie przewiduje się realizacji projektu Oferenta w systemie zaliczkowym tylko na podstawie refundacji (faktycznie poniesionych kosztów).

VI. Zabezpieczenie zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków

Umowa partnerska z wybranym Oferentem będzie podpisywana po ustanowieniu i wniesieniu przez Oferenta lub w jego imieniu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy partnerskiej. Zabezpieczenie to ustanawiane jest w jednej lub kilku z następujących form uzgodnionych przez Oferenta z Liderem Projektu:
a) pieniądz (przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej),
b) gwarancja bankowa,
c) gwarancja ubezpieczeniowa,
d) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.),
e) weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
f) zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
g) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
h) hipoteka,
i) poręczenie według prawa cywilnego,
j) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
k) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym.
Oferent składając ofertę przedstawia swoją propozycję zabezpieczenia.

VII. Sposób przygotowania i złożenia oferty

1. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze otwartego konkursu jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):

 • wypełnionego „Formularza Oferty” wraz z załącznikami według wzoru zamieszczonego w Ogłoszeniu – wyłącznie w języku polskim;
 • aktualnego wypisu z KRS lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego formę prawną i organizacyjną oraz wskazanie osób go reprezentujących.

2. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem.
3. Oferty należy składać w formie pisemnej z dopiskiem „Oferta współrealizacji projektu rewitalizacyjnego” do dnia 26.09.2017 r. do godziny 15:30 w sekretariacie

Urzędu Gminy Szydłów, ul. Rynek 2,
28-225 Szydłów

UWAGA. Zmiana terminu: Informacja dotycząca ogłoszenia o otwartym konkursie

4. W przypadku ofert wysłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Szydłów.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej „Oferta współrealizacji projektu rewitalizacyjnego – Zmiana” lub „Oferta współrealizacji projektu rewitalizacyjnego – Wycofanie”.
6. Nie dopuszcza się składania ofert drogą e-mailową/faxem lub w jakikolwiek inny sposób niż dostarczenie pod podany w pkt. 3 adres osobiście, przez pośrednika, kurierem lub pocztą tradycyjną.
7. Oferty złożone w sposób nieprawidłowy nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
8. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
9. Nie będą rozpatrywane oferty złożone przez beneficjentów, którzy nie spełniają wymagań określonych w punkcie Kryteria wyboru partnerów oraz nie są wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WŚ 2014–2020 jako typ beneficjenta, który może ubiegać się o wsparcie w działaniu 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.
10. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) oferty przyjmowane są przez 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Na potrzeby otwartego konkursu przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych i upływa dnia 26.09.2017 r.
11. Oferty nie mogą zawierać przedsięwzięć już zakończonych, których odbiór prac remontowych/modernizacyjnych, świadczenia usług został zakończony w momencie złożenia oferty lub zostanie zakończony przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie projektu rewitalizacyjnego.
Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 10.10.2017 r.

VIII. Procedura konkursowa

1. Informacja o konkursie umieszczana jest na stronie internetowej szydlow.pl. oraz stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Przestrzennej www.szydlow.bip.jur.pl.
2. Postępowanie konkursowe przeprowadza trzyosobowa Komisja Konkursowa.
3.1. Skład Komisji oceniającej formalnie i merytorycznie oferty został wskazany w Zarządzeniu Wójta Gminy Szydłów o otwartym ogłoszeniu o naborze Partnera projektu rewitalizacyjnego. W Zarządzeniu Wójt wyznacza spośród członków Komisji jej Przewodniczącego.
3.2. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
3.3. Każdy z członków komisji weryfikuje oferty zgłoszone przez oferentów w drodze otwartego konkursu pod względem formalnym i merytorycznym, według kryteriów określonych w punkcie Kryteria wyboru partnerów niniejszego Ogłoszenia.
3.4. Ostateczną ocenę oferty stanowi średnia arytmetyczna z sumy punktów przyznanych łącznie przez członków Komisji.
3.5. Ostateczną decyzję o wyborze partnera podejmie Wójt Gminy Szydłów.
4. W pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa:
- stwierdza liczbę złożonych ofert,
- otwiera koperty z ofertami,
- ocenia oferty pod względem formalnym – ocena polega na sprawdzeniu czy oferent podał wszystkie niezbędne informacje według zamieszczonego „Formularza Oferty”,
- Komisja Konkursowa odrzuca złożone oferty z przyczyn formalnych, w przypadku braku jednej z wymaganych informacji o podmiocie, w wypełnionym przez oferenta rozdziale pierwszym „Formularza Oferty”.
5. W drugim etapie konkursu Komisja Konkursowa:
- analizuje merytoryczną zawartość ofert,
- przyznaje odpowiednią liczbę punktów według kryteriów opracowanych w ogłoszeniu,
- tworzy listę rankingową ofert z przypisaną liczbą uzyskanych punktów,
- Komisja rozstrzyga konkurs i wyłania Partnera.
6. Komisja Konkursowa sporządza protokół z przebiegu konkursu, który powinien zawierać:
- imiona i nazwiska Członków Komisji,
- liczbę zgłoszonych ofert,
- listę rankingową,
- ewentualne uwagi Członków Komisji,
- podpisy Członków Komisji.
7. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu Partnera do wspólnej realizacji projektów.
8. Informacja o podmiocie, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia konkursu będzie opublikowana na stronie internetowej www.gorno.pl w terminie 7 dni od dnia podjęcia ostatecznej decyzji przez Komisje Konkursową.
9. Z Partnerem wyłonionym w toku postępowania konkursowego, zostanie zawarta umowa partnerska w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.
10. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

IX. Procedura odwoławcza

Od rozstrzygnięcia konkursu i decyzji wyboru ofert nie przysługuje odwołanie.

X. Kontakt z ogłaszającym

Dodatkowe informacje dot. naboru można uzyskać w dni robocze w godz. 7:30-15:00 u następujących osób:

- Bożena Stępień, Urząd Gminy Szydłów, pok. 20 tel. 41 354-51-25 wew. 39 e-mail: inwestycje@szydlow.pl
- Łukasz Półchłopek , e-mail: lukasz@inicjatywalokalna.pl

Odpowiedzi pisemne będą udzielane w przypadku przesłania pytania nie później niż do 22.09.2017 r. do godz. 13:00. Pytania pisemne zadane po tym terminie zostaną pozostawione bez odpowiedzi. Gmina Szydłów wszelkie pytania i odpowiedzi na bieżąco będzie zamieszczać na swojej stronie internetowej zgodnie z zasadą jawności (bez podania nazwy podmiotu zgłaszającego pytanie).

XI. Załączniki do Ogłoszenia o otwartym konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych – przedsiębiorstw z sektora MŚP – do wspólnej realizacji projektu:
Załącznik 1: Formularz oferty (doc) (pdf).
Załącznik 2: Mapa poglądowa obszaru rewitalizacji (jpg).
Załącznik 3: Oświadczenia Oferenta (doc) (pdf).
Załącznik 4: Karta Oceny Oferty (doc) (pdf).
Załącznik 5: Oświadczenie MŚP (doc) (pdf).
Załącznik 6: Oświadczenie, że Partner projektu nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (doc) (pdf).
Załącznik 7: Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (doc) (pdf).
Załącznik 8: Propozycje zabezpieczenia umowy partnerskiej (doc) (pdf).
Załącznik 9: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Załącznik 10: Komunikat w sprawie zasad udzielania zamówień w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wójt Gminy Szydłów
/-/ Jan Klamczyński