Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030”.

W związku z uchwałą nr XL/232/2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, informuję, że Gmina Szydłów przystępuje wspólnie z pozostałymi gminami porozumienia do opracowywania projektu „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030”.

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania dokumentu został określony w załączniku do niniejszej uchwały. Informacje o przebiegu prac nad dokumentem będą dostępne na stronie internetowej Miasta i Gminy Szydłów w zakładce „Strategia ponadlokalna”.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów
(-) Andrzej Tuz