Ogłoszenie o taryfach za wodę i ścieki w 2018 r.

Gmina Szydłów działając na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz Uchwały Nr XLII/262/2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29.11.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

ogłasza

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szydłów
obowiązujące od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Grupa 1 – gospodarstwa domowe rozliczające się na podstawie wskazań wodomierza
Grupa 2 – gospodarstwa domowe rozliczające się na podstawie norm zużycia wody
Grupa 3 – podmioty gospodarcze, jednostki OSP, jednostki organizacyjne gminy