Ogłoszenie w sprawie fiszek projektowych

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023, Wójt Gminy Szydłów zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (załącznik 1).

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 2) można składać do dnia 25 października 2016 r. w następujących formach:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: inwestycje@szydlow.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Szydłów, ul. Rynek 2., 28-225 Szydłów, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.
c) bezpośrednio do pokoju nr 20 w Urzędzie Gminy Szydłów w godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji przez Komitet Rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Z poważaniem
Wójt Gminy Szydłów
/-/ Jan Klamczyński

Logotypy

Załączniki:
1. Mapa wyznaczonego obszaru rewitalizacji
2. Fiszka projektowa