Ogłoszenie w/s Gminnego Programu Rewitalizacji 2016-2023

W związku z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023 (GPR), zwracam się z prośbą do interesariuszy GPR, tj. mieszkańców, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedsiębiorców, którzy w ramach inicjatyw społecznych, gospodarczych, naukowych, kulturalnych, informacyjno-promocyjnych i innych, realizowali w latach 2019-2020, projekty zgodne z założeniami GPR, o podanie danych dotyczących wdrażanych projektów.

W szczególności danych ilościowych i jakościowych, dotyczących tych projektów, umożliwiających przeprowadzenie monitoringu rzeczowego oraz finansowego GPR.

Uzyskanie powyższych informacji pozwoli na sporządzenie rzetelnego raportu z postępu w realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016–2023.

Informację zwrotną proszę przekazać do Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie, na adres e-mail: gmina@szydlow.pl (w tytule wiadomości wpisując „RAPORT GPR”) lub do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, w terminie do dnia 15.09.2021 r.

Cały proces powstawania dokumentu można przeanalizować w zakładce „Rewitalizacja”. Tam też znajduje się, uchwalony przez Radę Gminy, GPR wraz z mapą obszaru rewitalizacji. W razie pytań proszę o kontakt pod nr tel. 41 354-51-25 (wew. 239).

Burmistrz
Miasta i Gminy Szydłów
(-) Andrzej Tuz

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miasta i Gminy w Szydłowie (ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, tel. kontaktowy: 41 354 51 25, adres e-mail: gmina@szydlow.pl).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu sporządzenia raportu z postępu w realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłów na lata 2016-2023.
4) Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, określony jako kategoria „A”, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
10) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 1) podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora – w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; 3) pracownikom Administratora.