Ogłoszenie wyników przetargu

Szydłów, dn. 03.07.2018 r.

OGŁOSZENIE
WYNIKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
przeprowadzonego w dniu 3 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Szydłów działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004 r. Nr 207, poz. 2108) podaje do publicznej wiadomości informacje o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 3 lipca 2018 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Szydłów:

1. Działka nr 4/1, położona w obrębie Solec Stary, gmina Szydłów, o pow. 0,1510 ha, księga wieczysta nr KI1B/00052364/5.

Do przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości nie przystąpił żaden oferent.

Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121, 50, 650, 1000, 1089), ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu ustnego, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.