Opieka wytchnieniowa dla niepełnosprawnych

NiepełnosprawniGłównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.

Beneficjentami programu mają być osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad:
dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Dzięki niej mają zyskać czas dla siebie. Opieka wytchnieniowa może odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa.

Program Ministerstwa Rodziny finansowany będzie z środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program adresowany jest do gmin i powiatów. Zakłada finansowe wsparcie samorządów (do 80 proc. kosztów realizacja zadania) w zakresie świadczenia opieki wytchnieniowej – w formie pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub w formie poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Program będzie realizowany w trzech modułach

W Module pierwszym świadczenie opieki wytchnieniowej (w formie pobytu dziennego) skierowane będzie do opiekunów, którzy nie korzystają z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej.

Moduł drugi to rozszerzenie usług opiekuńczych w formie pobytu całodobowego: w ośrodkach wsparcia posiadających miejsca całodobowego pobytu, w mieszkaniach chronionych.

Z kolei Moduł trzeci zakłada zapewnieniem opiekunom możliwości skorzystania z poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz nauki w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Do wykorzystania w trzech modułach opiekunowie będą mieli 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formach, o których mowa w module pierwszym i trzecim.

Osoby zainteresowane i spełniające warunki do udziału w programie prosimy o zgłoszenie się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Szydłowie p. nr 4 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Szydłów. Termin na składanie wniosku na środki finansowe dla gmin upływa 30. 04.2019 r. Z uwagi na krótki termin prosimy osoby zainteresowane o kontakt .

Osoba do kontaktu: Agnieszka Makowska, tel. 41 35 45 158.

W celu zapoznania z szerszym zagadnieniem w/w programu odsyłamy na adres https://www.gov.pl/web/rodzina