Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szydłów oraz Przedsiębiorcy,

Urząd Gminy w Szydłowie informuje, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłaty za usługi związane ze zmniejszeniem retencji.

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
a. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c. użytkownikami wieczystymi gruntów,
d. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowana w co najmniej 70% zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m² do Wójta Gminy Szydłów, dostarczając wypełnione oświadczenie w zakresie punktu 1-4. Pozostali władający składają oświadczenie wypełniając pkt 1.

Po złożeniu oświadczenia Wójt Gminy Szydłów ustala wysokość opłaty retencyjnej i przekazuje w formie informacji podmiotowi obowiązanemu do jej uiszczenia. Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego przypominamy o dostarczeniu wypełnionego oświadczenia do Urzędu Gminy w Szydłowie, ul. Rynek 2; 28-225 Szydłów.