Parking po rewitalizacji z punktem IT

Logotypy UE

W Szydłowie zakończono duży projekt rewitalizacji miasta obejmujący trzy oddzielne zadania. Jednym z nich był remont parkingu przy zbiegu ulic Kieleckiej i Staszowskiej wraz z budową Punktu Informacji Turystycznej.

Umowę na realizację zadania pomiędzy Gminą Szydłów a wykonawcą – firmą Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba z Koniemłotów podpisano na początku 2021 roku. Wartość zrealizowanych prac wyniosła 1.978.147,75 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści siedem 75/100 PLN).

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 – Rozwój miast, Działanie 5 – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. Dofinansowanie ze środków EFRR wyniosło 75% kosztów kwalifikowanych, zaś dofinansowanie ze środków budżetu państwa 4,95%. Pozostałe 20,05% kosztów sfinansowane zostało z budżetu Gminy Szydłów.

– Dzięki tym pracom zupełnie zmieniła się estetyka terenów przy ulicy Staszowskiej. To teraz jedna z wizytówek Szydłowa – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów. – Obecnie mamy piękny parking z okazałym budynkiem Informacji Turystycznej, nowoczesnymi wiatami przystankowymi i małą architekturą. Zachowaliśmy przy tym drzewa, wykonując jedynie odpowiednie prześwietlenia koron – podkreśla włodarz.

Oprócz parkingu zmodernizowana została piesza kładka nad fosą prowadząca w obręb murów obronnych, a ulica Staszowska zyskała całkowicie nową nawierzchnię, chodniki i przejścia dla pieszych. W ramach tego zadania uczytelniono w nawierzchni ulicy fundamenty Bramy Opatowskiej.

Parking został oświetlony lampami hybrydowymi i objęty monitoringiem wizyjnym. Oficjalne otwarcie inwestycji nastąpi 25 września br.

Piotr Walczak

Rewitalizacja parkingu w Szydłowie 2022

Rewitalizacja parkingu w Szydłowie 2022

Rewitalizacja parkingu w Szydłowie 2022

Rewitalizacja parkingu w Szydłowie 2022

Rewitalizacja parkingu w Szydłowie 2022

Rewitalizacja parkingu w Szydłowie 2022

Rewitalizacja parkingu w Szydłowie 2022

Rewitalizacja parkingu w Szydłowie 2022

Rewitalizacja parkingu w Szydłowie 2022

Rewitalizacja parkingu w Szydłowie 2022

Rewitalizacja parkingu w Szydłowie 2022

Rewitalizacja parkingu w Szydłowie 2022

Rewitalizacja parkingu w Szydłowie 2022

Rewitalizacja parkingu w Szydłowie 2022

Rewitalizacja parkingu w Szydłowie 2022