Podpisano umowę na dofinansowanie

Podpisano umowę na dofinansowanie w ramach programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

MKiDNW dniu 22 lipca 2019 roku Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz zawarł umowę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w imieniu, którego umowę podpisał Dyrektor Departamentu Finansowego – Pan Wojciech A. Kwiatkowski – dotyczącą dofinansowania projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”, w ramach programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowych Ministra pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Przyznane środki finansowe, w kwocie 256 000,00 zł, stanowią 5,11% całkowitego kwalifikowalnego kosztu projektu i są przeznaczone na uzupełnienie wkładu własnego gminy. Wartość całkowita projektu szacowana jest na kwotę 5 007 253,86 zł. w tym: 3 755 440,39 zł. – środki przyrzeczone z ERRR w ramach RPO WŚ, 101 438,47 zł. – środki partnerów projektu, 894 375,00 zł – środki własne gminy.

Stara Gmina Szydłów
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Szydłów

Przyrzeczone na dofinansowanie projektu środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku dawnego Urzędu Gminy, wpisanego do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, w celu nadania mu nowych funkcji o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym. W przebudowanym budynku mieścić się będzie biblioteka wraz z czytelnią przeznaczoną również do spotkań kulturalnych i społecznych. Zadanie jest elementem większego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego Szydłowa.

Małgorzata Walkowicz