Podpisano umowę na dofinansowanie

Logotypy UE

MKiDN

Dnia 29 września 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz, działając w imieniu Gminy Szydłów, podpisał umowę z Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w imieniu, którego umowę podpisali Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski oraz Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego – Renata Janik – na dofinansowanie projektu pn.: „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania „6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi „VI Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 6 877 520,91 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 3 542 968,37 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 4,95% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 233 697,89 zł.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:
1. Przebudowa i nadbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.
2. Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków.
3. Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.
4. Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie.
5. Montaż systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych.
6. Zakup wyposażenia do działalności kulturalnej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie.
7. Przygotowanie dokumentacji projektowej, zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz przeprowadzenie działań promocyjnych dla przedmiotowych zadań realizowanych przez Gminę Szydłów.

Na wkład własny, do realizacji zadania polegającego na przebudowie i nadbudowie budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, Gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 256 000,00 zł.

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” jest zgodny z celem szczegółowym działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich: Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych.

Koszty inwestycji mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na jej realizację. Zakończenie projektu planowane jest na 2022 r.

Źródło: Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
w Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów