Podpisano umowę na przebudowę dróg w Korytnicy i Kotuszowie

W Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów podpisano dziś umowę na przebudowę dwóch dróg: w Korytnicy i Kotuszowie. Obydwa zadania w 80% sfinansowane zostaną z dotacji rezerwy celowej budżetu państwa.

Za kwotę 301.971,15 zł Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. zrealizuje dwa zadania:
1. Przebudowa drogi nr 390027T Korytnica – most, od km 0+000 do km 0+370
2. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 644 w miejscowości Kotuszów, od km 0+000 do km 0+535

Na te inwestycje Gmina Szydłów otrzymała dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2021 r. Wysokość przyznanego dofinansowania będzie stanowić nie więcej niż 80% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Ze strony Gminy Szydłów umowę podpisał burmistrz Andrzej Tuz z kontrasygnatą skarbnik Alicji Kłonickiej. Ze strony Wykonawcy umowę podpisał prezes zarządu Rafał Szyszkowski i wiceprezes Wojciech Szyszkowski.

Umowa przewiduje zakończenie robót do 10 stycznia 2022 r.

Podpisanie umowy na drogi w Korytnicy i Kotuszowie
Podpisanie umowy. Od lewej: Wojciech Szyszkowski, Rafał Szyszkowski, Andrzej Tuz.