Podpisano umowy na parking i bibliotekę

Logotypy UE

W szydłowskim magistracie podpisano dziś kolejne dwie umowy na rewitalizację Szydłowa. W najbliższych dniach przekazane zostaną place budowy parkingu przy ul. Kieleckiej i biblioteki.

Tydzień temu podpisana została umowa na realizację parku miejskiego. Dzisiaj podpisano dwie kolejne w ramach dużego projektu „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców.” Ze strony Gminy Szydłów umowy podpisał Andrzej Tuz – Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Alicji Kłonickiej.

Podpisanie umowy parking
Od lewej: Zbigniew Dziuba (Usługi Remontowo-Budowlane w Koniemłotach), burmistrz Andrzej Tuz, skarbnik Alicja Kłonicka.

Umowa na „Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie” podpisana została z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba z Koniemłotów. Generalnie projekt dotyczy przebudowy parkingu przy ulicy Kieleckiej oraz przebudowy ulicy Staszowskiej. W miejsce obecnego, wybudowany zostanie nowy parking z dwoma wiatami autobusowymi. Powstanie budynek informacji turystycznej z ogólnodostępnymi sanitariatami, przebudowana ścieżka dla pieszych w obrębie murów przez fosę. Uporządkowana i nasadzona zostanie nowa zieleń z elementami małej architektury. Teren inwestycji zostanie oświetlony lampami hybrydowymi i objęty monitoringiem. Ulica Staszowska zostanie przebudowana wraz z chodnikami i przejściami dla pieszych.

Wizualizacja nowego parkingu w Szydłowie
Wizualizacja parkingu po rewitalizacji.

Wizualizacja kładki przez fosę w Szydłowie
Wizualizacja ścieżki pieszej przez fosę po rewitalizacji.

Wartość umowy wynosi 1.978.147,75 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści siedem 75/100 PLN). Inwestycja ma zostać zrealizowana do 30 lipca 2022 r.

Druga umowa dotyczy „Przebudowy i nadbudowy budynku dawnego urzędu gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”. Przetarg na tę inwestycję wygrała firma GMC Sp. z o.o. ze Staszowa. W imieniu firmy umowę podpisał Prezes Zarządu – Dariusz Gozdek.

Podpisanie umowy biblioteka
Od lewej: prezes GMC Sp. z.o.o. Dariusz Gozdek, burmistrz Andrzej Tuz, skarbnik Alicja Kłonicka.

Budynek w którym mieściła się niegdyś gminna administracja znajduje się w opłakanym stanie. Po zakończeniu inwestycji stanie się nowoczesną Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną. Ma to nastąpić najpóźniej do końca października 2021 r. W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty rozbiórkowe i niezbędne przemurowania, podbicia fundamentów, odgrzybianie i osuszanie ścian, izolacje pionowe wokół ścian piwnic i parteru. Przebudowany zostanie parter i nadbudowane poddasze. Teren biblioteki zostanie objęty monitoringiem.

Wizualizacja biblioteki w Szydłowie
Wizualizacja dawnego budynku urzędu gminy po rewitalizacji.

Koszt tej inwestycji wynosi 1.429.729,35 zł (jeden milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć 35/100 PLN).

Obydwa zadania dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 – Rozwój miast, Działanie 5 – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, zaś dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 4,95% kosztów kwalifikowanych. Z budżetu Gminy Szydłów pokryte zostanie 20,05% kosztów. Na wkład własny, do realizacji zadania polegającego na przebudowie dawnego urzędu gminy, samorząd otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 256 000,00 zł.

Rewitalizacja Szydłowa obejmująca wymienione wyżej zadania, a także budowę parku miejskiego, będzie największą inwestycją realizowaną przez samorząd Szydłowa podczas tej kadencji. Realizacja tych zadań w bardzo znaczący sposób poprawi jakość życia mieszkańców naszej gminy, a także wpłynie na atrakcyjność turystyczną miasteczka.

MKiDNDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Polska

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
"Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców"
DOFINANSOWANIE 256 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 5 602 471,55 zł
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych działań o charakterze rewitalizacyjnym związanych z ukształtowaniem i przystosowaniem przestrzeni publicznej do pełnienia nowych funkcji, przebudową i remontem istniejących obiektów oraz nadaniem im
nowych funkcji. W ramach przedsięwzięcia realizowane będzie zadanie polegające na przebudowie i nadbudowie zdegradowanego obiektu wpisanego do ewidencji zabytków z przeznaczeniem go na bibliotekę publiczną.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
"Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców"
DOFINANSOWANIE 233 697,89 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 5 602 471,55 zł
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych działań o charakterze rewitalizacyjnym obejmujących szereg zadań związanych z ukształtowaniem, przebudową i adaptacją atrakcyjnych dla lokalnej społeczności, a także os. korzystających z obszaru rewitalizacji przestrzeni publicznych i obiektów w celu nadania im nowych lub przywrócenia niegdyś pełnionych funkcji w zdegradowanym obszarach centralnej miejscowości Gminy – Szydłowie. Realizacja wpłynie pozytywnie na niwelowanie negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Realizowane zadania to m. in.: Przebudowa i nadbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków, Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie, Montaż systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych, Zakup wyposażenia do działalności kulturalnej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie.

Piotr Walczak