Podpisano umowy na zachowanie dziedzictwa kulturowego

Logotypy

W dniu 23 listopada 2017 roku Wójt Gminy Szydłów Jan Klamczyński podpisał umowę z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego umowę podpisali Członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Piotr Żołądek i Agata Binkowska – na dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Oś 4 „Dziedzictwo naturalne i kulturowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 11 578 224,99 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 75% kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę 7 400 056,50 zł. oraz 5% kosztów kwalifikowanych ze środków budżetu państwa w kwocie 493 337,10 zł.

Na dofinansowanie wkładu własnego do realizacji projektu gmina ma przyrzeczone środki w wysokości 8,26% kosztów kwalifikowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” co stanowi kwotę 815 142,52 zł.

Umowę na udzielenie dotacji podpisał w dniu 14 października 2016 roku, Wójt Gminy Jan Klamczyński i w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektor Departamentu Finansowego – Wojciech A. Kwiatkowski.

Umowy na zabytki w Szydłowie podpisane

W ramach projektu prowadzone będą roboty budowlane, konserwatorskie, zabezpieczające oraz zakupione zostanie wyposażenie do działalności kulturalnej i turystycznej. Projektem objętych jest pięć obiektów zabytkowych położonych na terenie Szydłowa tj.

  • Wykonanie robót budowlanych i zabezpieczających budynku „Zamku królewskiego – sala rycerska”;
  • Wykonanie robót budowlanych, modernizacyjnych i remontowych z przystosowaniem do celów turystycznych budynku dawnej „Bramy zamkowej”;
  • Wykonanie robót budowlanych, modernizacyjnych i remontowych budynku „Skarbczyk – izba muzealna”;
  • Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających, jako obiektu trwałej ruiny „Zespołu ruin szpitala i kościoła pw. Św. Ducha”;
  • Przebudowa i remont zabytkowego budynku byłej Synagogi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i remontem części murów obronnych.

W ramach projektu w budynku „Skarbczyka” powstanie nowa wystawa multimedialna Muzeum Zamków Królewskich w Szydłowie.

Celem projektu jest „Zwiększenie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego regionu oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Gminy Szydłów”.

Wartości kosztów całkowitych i dofinansowania mogą ulec zmianie po przeprowadzeniu postępowań na udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy.

Zakończenie realizacji całego projektu planowane jest na 31 grudnia 2019 roku.

Bożena Stępień