Powstaje nowoczesny parking

Logotypy UE

Trwa budowa nowoczesnego parkingu u zbiegu ulic Staszowskiej i Kieleckiej w Szydłowie. W ramach tej inwestycji powstanie budynek informacji turystycznej z toaletami, kładka przez fosę wzbogaci się o barierki, a ulica Staszowska zyska nowy wygląd.

Na początku tego roku Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz podpisał umowę z wykonawcą na zadanie „Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie”. Przetarg na tę inwestycję wygrała firma Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba z Koniemłotów. Wartość prac wynosi blisko 2 miliony złotych.

Od podpisania umowy minęło pięć miesięcy i prace są już na bardzo zaawansowanym etapie. Budynek informacji turystycznej na remontowanym parkingu stoi już w stanie surowym. Zaczęła się rozbiórka starych wiat przystankowych. W ich miejscu zainstalowane będą nowe, przeszklone przystanki. Ruszyły też prace przy konserwacji i przebudowie przejścia dla pieszych tzw. kładki przez fosę. Zyska ona zupełnie nowy wygląd. Wzbogaci się m.in. o balustradę z bloków granitowych i drewna. Zaczęły się również prace na ulicy Staszowskiej na której powstaną nowe chodniki i przejścia dla pieszych. Teren inwestycji zostanie oświetlony lampami hybrydowymi i objęty monitoringiem wizyjnym.

Termin wykonania prac wg umowy określony jest na lipiec 2022 roku, jednak wykonawca nie wyklucza zakończenia inwestycji do końca tego roku.

Inwestycja realizowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 – Rozwój miast, Działanie 5 – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, zaś dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 4,95% kosztów kwalifikowanych. Z budżetu Gminy Szydłów pokryte zostanie 20,05% kosztów.

Budowany budynek informacji turystycznej

Budowany budynek informacji turystycznej

Przebudowa ulicy Staszowskiej

Przebudowa ulicy Staszowskiej

Przebudowa kładki przez fosę

Zdjęcia: Piotr Walczak
Polska

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
"Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców"
DOFINANSOWANIE 256 000,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 5 602 471,55 zł
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych działań o charakterze rewitalizacyjnym związanych z ukształtowaniem i przystosowaniem przestrzeni publicznej do pełnienia nowych funkcji, przebudową i remontem istniejących obiektów oraz nadaniem im
nowych funkcji. W ramach przedsięwzięcia realizowane będzie zadanie polegające na przebudowie i nadbudowie zdegradowanego obiektu wpisanego do ewidencji zabytków z przeznaczeniem go na bibliotekę publiczną.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
"Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców"
DOFINANSOWANIE 233 697,89 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 5 602 471,55 zł
Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych działań o charakterze rewitalizacyjnym obejmujących szereg zadań związanych z ukształtowaniem, przebudową i adaptacją atrakcyjnych dla lokalnej społeczności, a także os. korzystających z obszaru rewitalizacji przestrzeni publicznych i obiektów w celu nadania im nowych lub przywrócenia niegdyś pełnionych funkcji w zdegradowanym obszarach centralnej miejscowości Gminy – Szydłowie. Realizacja wpłynie pozytywnie na niwelowanie negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Realizowane zadania to m. in.: Przebudowa i nadbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków, Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie, Montaż systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych, Zakup wyposażenia do działalności kulturalnej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie.