Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Logotypy UE

Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED – I etap

Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych

Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie

Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

UE Gmina Szydłów PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przebudowa drogi gminnej nr 390002T Życiny – Wymysłów – nr ewid. 618 i 605

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów