Projekty dofinansowane z Unii Europejskiej

Logotypy Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa Flaga RP Flaga UE

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

• 02.08.2022: Projekt "Cyfrowa gmina"
• 10.11.2021: Fundusze na cyfryzację urzędu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Logotypy UE

Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12

Szydłów edukuje, w maluchy inwestuje

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów

Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED – I etap

Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych

Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie

Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

UE Gmina Szydłów PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Przebudowa drogi gminnej nr 390002T Życiny – Wymysłów – nr ewid. 618 i 605

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów