Przebudowa budynku szkoły w Gackach zakończona

Logotypy UE

Gmina Szydłów zrealizowała projekt pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, Oś 7 „Sprawne usługi publiczne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 582.390,82 zł. po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Trans-Energo Połaniec Sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec. Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami prowadziła firma Usługi Budowlano-Projektowe Andrzej Bracha, ul. Wschodnia 13/14, 28-200 Staszów.

Celem projektu jest: poprawa dostępności usług społecznych dla mieszkańców Gminy Szydłów poprzez adaptacje budynku na mieszkania socjalne oraz aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Roboty zostały zakończone zgodnie z zawartą umową i budynek został odebrany i przekazany Gminie w dniu 16-11-2017 roku.

W wyniku wykonania projektu powstało sześć lokali socjalnych z pomieszczeniami przynależnymi (piwnice-komórki) oraz dwa pomieszczenia świetlicowe z węzłem sanitarnym o pow. 114 m2. Mieszkania socjalne posiadają powierzchnię od 24,50 m2 do 53,93 m2. Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi 241,64 m2, powierzchnia piwnic/komórek przynależnych do lokali 63,42 m2.

W grudniu 2017 roku gmina planuje przekazać mieszkania potrzebującym, oczekującym na przydział lokali socjalnych.

W załączeniu fotografie z prowadzonych robót.

Bożena Stępień

Mieszkania socjalne Gacki Szydłów

Mieszkania socjalne Gacki Szydłów

Mieszkania socjalne Gacki Szydłów

Mieszkania socjalne Gacki Szydłów

Mieszkania socjalne Gacki Szydłów

Mieszkania socjalne Gacki Szydłów

Mieszkania socjalne Gacki Szydłów

Mieszkania socjalne Gacki Szydłów

Zdjęcia: Sylwester Celejowski

Mieszkania socjalne Gacki Szydłów

Fot. Angelika Wójtowicz