Przebudowano ponad 3 km drogi gminnej Życiny - Wymysłów

UE Gmina Szydłów PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Szydłów zrealizowała operację pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 390002T Życiny – Wymysłów – nr ewid. 618 i 605” mającą na celu ułatwienie dostępu mieszkańców przysiółka Kamienna Góra do sieci drogowej Gminy Szydłów i umożliwienie dojazdu służb ratunkowych do w/w miejscowości.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zrealizowano przebudowę drogi na długości 3,08 km za kwotę 449 997,36 PLN w tym dofinansowanie w kwocie 286 333,00 PLN.

Droga gminna Życiny - Wymysłów

Droga gminna Życiny - Wymysłów

Droga gminna Życiny - Wymysłów