Przetarg na rewitalizację Szydłowa ogłoszony

Gmina Szydłów ogłosiła przetarg na Kompleksową rewitalizację wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej, jakości życia mieszkańców. Będzie to największa inwestycja szydłowskiego samorządu w najbliższych dwóch latach.

Inwestycja podzielona jest na trzy zadania:

Zadanie 1 - Przebudowa i nadbudowa budynku dawnego Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu.

Wizualizacja biblioteki
Wizualizacja przebudowanego dawnego budynku urzędu gminy. Po przebudowie będzie tu siedziba Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

Zadanie 2 - Adaptacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych po zakończonej działalności oczyszczalni ścieków, Ochrona i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

Wizualizacja geoparku
Wizualizacja pochodzi z koncepcji z koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Różni się w drobnych szczegółach od projektu wykonawczego. Teren będzie pełnił funkcję rekreacyjnego parku miejskiego.

Zadanie 3 - Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie.

Wizualizacja parkingu
Jedna z wizualizacji dot. zagospodarowania parkingu przy ul. Kieleckiej i Staszowskiej.

Zamówienie zostało dofinansowane ze środków UE w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 – Rozwój miast, Działanie 5 – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. Stosowną umowę z Województwem Świętokrzyskim podpisał pod koniec września br. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów Andrzej Tuz.

Termin składania ofert upływa 29 października br.

Materiały UMiG Szydłów