Radni i wójt zaprzysiężeni

W dniu 1 grudnia odbyła się I sesja Rady Gminy Szydłów VII kadencji. Zaprzysiężono radnych i wójta gminy, wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy. Przegłosowano także pierwsze uchwały.

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Sesję otworzył Jerzy Klamczyński - radny senior, który powitał wszystkich zebranych. Następnie Robert Prostak - przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej wręczył nowo wybranym radnym oraz wójtowi zaświadczenia o wyborze. Po wręczeniu zaświadczeń miało miejsce ślubowanie radnych. Na sesji obecnych było 14 z 15 radnych. Po stwierdzeniu quorum przyjęto porządek obrad i w głosowaniu tajnym radni wybrali przewodniczącego rady, którym został Janusz Juszczak. Przewodniczący Janusz Juszczak podziękował za wybór i przejął dalsze prowadzenie sesji. Kolejnym punktem programu był wybór wiceprzewodniczącego rady gminy. Został nim Jerzy Klamczyński.

Ślubowanie nowo wybranego wójta gminy zakończyło uroczystą część pierwszej sesji. Po ślubowaniu Jan Klamczyński powiedział, że liczy na dobrą współpracę z radą gminy dla pomyślnego rozwoju Gminy Szydłów. Po wystąpieniu wójta dalsza część sesji miała już charakter bardziej roboczy - radni przegłosowali kilka uchwał m.in. w sprawie zmian w budżecie gminy, przyjęcia na 2015 rok współpracy z organizacjami pozarządowymi, obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r., zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Szydłów na rok 2015, uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Szydłów na lata 2014 - 2032, zmiany preliminarza wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Tekst i zdjęcia:
Piotr Walczak