Raport o stanie gminy za 2018 r.

Komunikat Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szydłowie

Komunikat Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szydłowie dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów raportu o stanie gminy za 2018 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem.

Na sesji Rady Miejskiej w Szydłowie, która odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r., o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej UMiG, ul. Rynek 2, Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie działalności za rok 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał RM.

Rada Miejska rozpatrzy raport o stanie gminy podczas czerwcowej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Szydłów. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska w Szydłowie przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szydłowie, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Miejskiej zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców gminy Szydłów do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 27 maja 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:15 (w czwartek 7:30 - 16:30).

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2 oraz na stronie internetowej Urzędu.

Raport o stanie gminy za 2018 r.
Wzór zgłoszenia do udziału w debacie