Raport o stanie gminy za 2020 r.

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE

Komunikat Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szydłowie dotyczący przedstawienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów raportu o stanie gminy za 2020 r. i zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem

W dniu 28 maja 2021 r., Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów przedstawił radnym Rady Miejskiej raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności za rok 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał RM.

Rada Miejska rozpatrzy raport o stanie gminy podczas czerwcowej sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Szydłów. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska w Szydłowie przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Gminy i Miasta Szydłów wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szydłowie, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której przedstawiany będzie raport o stanie gminy.

Termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń do dyskusji zostanie podany do publicznej wiadomości odrębnym komunikatem po ustaleniu terminu sesji Rady Miejskiej w Szydłowie.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Miejskiej zgłoszenia. Zgłoszenia mieszkańców gminy Szydłów do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą od dnia 31 maja 2021 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30 (w czwartek 8:30 - 16:30).

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie także w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2 oraz na stronie internetowej Urzędu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
(-) Katarzyna Skuza

Raport o stanie gminy za 2020 r.
Zgłoszenie do udziału w debacie