Rozpoczął się remont parkingu przy ul. Kieleckiej

Rozpoczął się remont parkingu przy ul. Kieleckiej w Szydłowie. Teren został ogrodzony przez wykonawcę i stał się placem budowy.

Parking przy zbiegu ulic Kieleckiej i Staszowskiej to główne miejsce postojowe samochodów i autokarów dla turystów odwiedzających nasze miasto. Od 11 marca br. został tymczasowo wyłączony z użytkowania ze względu na kompleksową przebudowę tego terenu w ramach zadania „Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kieleckiej w Szydłowie”. Wykonawcą inwestycji jest firma Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba z Koniemłotów. Według umowy inwestycja ma zostać zrealizowana do 30 lipca 2022 r., jednak wykonawca nie wyklucza zakończenia prac jeszcze w tym roku.

Tak czy inaczej, remont nie powinien stanowić przeszkody dla odwiedzających nasze miasto. Na czas modernizacji można korzystać z pozostałych ogólnodostępnych i bezpłatnych parkingów: przy ul. Staszowskiej obok kościoła św. Władysława, przy ul. Cmentarnej i małego parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego obok kościółka Wszystkich Świętych. Można także parkować w Rynku i pozostałych ulicach zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

Osoby kooperujące z branżą sadowniczą mogą korzystać z placu obok boiska piłkarskiego za budynkiem Publicznego Przedszkola w Szydłowie.

Jakie prace zostaną wykonane podczas remontu parkingu i przyległego terenu? W miejsce obecnego, wybudowany zostanie nowy parking z dwoma wiatami autobusowymi. Powstanie budynek informacji turystycznej z ogólnodostępnymi sanitariatami, przebudowana ścieżka dla pieszych w obrębie murów przez fosę. Uporządkowana i nasadzona zostanie nowa zieleń z elementami małej architektury. Teren inwestycji zostanie oświetlony lampami hybrydowymi i objęty monitoringiem. Ulica Staszowska zostanie przebudowana wraz z chodnikami i przejściami dla pieszych. Tym samym będzie to kolejne miejsce z uporządkowaną przestrzenią publiczną w Szydłowie.

Wartość umowy wynosi 1.978.147,75 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści siedem 75/100 PLN). Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 – Rozwój miast, Działanie 5 – Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, zaś dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 4,95% kosztów kwalifikowanych. Z budżetu Gminy Szydłów pokryte zostanie 20,05% kosztów.

PW

Parkingi w Szydłowie, mapka
Ogólnodostępne parkingi w centrum Szydłowa.

Remont parkingu
Rozpoczął się remont parkingu.

Wizualizacja nowego parkingu w Szydłowie
Wizualizacja parkingu po rewitalizacji.

Logotypy UE