Ruszyła przebudowa budynku szkoły w Gackach

Logotypy UE

W dniu 14 czerwca 2017 roku Wójt Gminy Szydłów Jan Klamczyński podpisał umowę z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego umowę podpisali Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas oraz Marek Szczepanik – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, Oś 7 „Sprawne usługi publiczne”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 1 048 511,66 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 85% kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę 890 189,41 zł. kosztów szacunkowych.

Wartości kosztów całkowitych i dofinansowania ulegną zmianie po przeprowadzeniu postępowań na udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy.
W ramach zamówień wybrano już wykonawcę robót budowlanych tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Trans-Energo Połaniec Sp. z o.o., Zawada 26, 28-230 Połaniec oraz firmę sprawującą nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami tj. Usługi Budowlano-Projektowe Andrzej Bracha, ul. Wschodnia 13/14, 28-200 Staszów.

Przekazany został plac budowy i rozpoczęto realizację robót budowlanych. Planowany termin zakończenia przebudowy budynku to 31-10-2017 r.

Zakończenie realizacji całego projektu planowane jest na 31-12-2017 roku. W załączeniu fotografie z prowadzonych robót.

Przebudowa szkoły w Gackach, gm. Szydłów

Przebudowa szkoły w Gackach, gm. Szydłów

Przebudowa szkoły w Gackach, gm. Szydłów

Przebudowa szkoły w Gackach, gm. Szydłów

Przebudowa szkoły w Gackach, gm. Szydłów

Przebudowa szkoły w Gackach, gm. Szydłów